Walne Zebranie Delegatów Kół PTL Oddziału w Łodzi
Opublikowano: 06.09.2021


Autor: Janusz Witkowski 

Po rocznej przewie spowodowanej pandemią COVID-19 , w  dniu 1 lipca 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Poddębice odbyło się Walne Zebranie Delegatów Kół PTL Oddziału w Łodzi połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału.
W trakcie zebrania Zarząd Oddziału podjął decyzję o utworzeniu nowego Koło PTL w przy Nadleśnictwie Radomsko oraz o przyjęciu do Towarzystwa nowych członków. Wszystkim uczestnikom zebrania w imieniu Zarządu Oddziału Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności towarzystwa, w tym sprawozdanie finansowe za okres od września 2019 r. do czerwca 2021 r. oraz przedstawił plan pracy na II półrocze 2021 rok, co zostało przez uczestników walnego zebrania przyjęte bez zastrzeżeń.
W trakcie zebrania wybrano 6 delegatów, którzy będą reprezentować nasz Oddział na 120 Krajowym Zjeździe Delegatów Oddziałów PTL, którego organizacja planowana jest we wrześniu br. na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach.
Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali pasjonującego wystąpienia Leśniczego ds. łowieckich – mgr inż. Piotra Zdunka pt.: „Poprawa jakości osobniczej populacji dziko żyjącej daniela (Dama dama) na przykładzie OHZ w Nadleśnictwie Poddębice.”
  Posiedzenie kół i członków zarządu
Opublikowano: 20.02.2020

Autor: Bartosz Pewniak


W dniu 12 luty 2020 odbyło się posiedzenie przewodniczących kół i członków zarządu Polskiego Towarzystwa Leśnego okręgu łódzkiego.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń honorowych zasłużonym członkom naszego oddziału. W tym dniu srebrne odznaki PTL otrzymało 5-cioro naszych członków: Magdalena Grabowska, Mariusz Wasiak, Zbigniew Marat, Jarosław Zając, Tadeusz Łyp.

Omówione zostały kwestie sytuacji finansowej Oddziału, propozycje planów działań oddziału i kół na rok 2020 oraz zasady wsparcia działalności statutowej kół.

Uczestnicy wysłuchali bardzo interesującego wykładu Pani dr hab. Beaty Woziwody z Zakładu Systematyki i Geografii Roślin w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego pod tytułem „Dąb czerwony w lasach Polski i Europy – historia, stan obecny, perspektywy”. W wygłoszonym referacie poruszone zostały kwestie negatywnego wpływu tego gatunku na różnorodność biologiczną fitocenoz leśnych oraz propozycje sposobów gospodarowania w drzewostanach z udziałem dębu czerwonego na przykładzie innych krajów.
 

Wyjazd do Białowieży
Opublikowano: 11.12.2019

Tekst i zdjęcia: Piotr Kulesza, Michał Księżak

Członkowie koła PTL w Filii Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z osobami niestowarzyszonymi (studenci kierunku leśnictwo), odbyli w dniach 31.05-02.06.19 wyjazd poznawczy do Białowieży.
  


Pierwszego dnia odwiedziliśmy Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Uczestniczyliśmy tam w prelekcji, pod okiem pracowników leśnictwa Białowieża, podczas której zapoznaliśmy się między innymi ze specyfiką regionu i tematyką gradacji kornika drukarza. Następnie udaliśmy się w teren, gdzie mieliśmy okazję na własne oczy zobaczyć ogrom strat w postaci martwych świerków. Kolejnym elementem wyjazdu było enigmatyczne miejsce zwane Szlakiem Dębów Królewskich, gdzie podziwialiśmy kilkusetletnie dęby. Co ciekawe, każdy z nich posiada imię jednego z władców. Zwieńczeniem dnia była wizyta w Instytucie Badania Leśnictwa w Białowieży, pokazano nam tam bibliotekę literatury leśnej oraz nowatorskie urządzenie do skanowania i tworzenia bazy roślin zielnych. Przewodniczący placówki dr hab. inż. Rafał Paluch oprowadził nas po Instytucie oraz poprowadził prezentacje na temat jego działalności, zmian klimatycznych i przyszłości lasów. Gościny udzielił nam Internat Technikum Leśnego w Białowieży.
Drugiego dnia zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo-leśne im. S. Miklaszewskiego oraz Białowieski Park Narodowy. Podziwialiśmy bogatą florą (np. czosnek niedźwiedzi, miodunka ćma, ostrożeń warzywny, siewki różnych drzew) i faunę (dzięcioł trójpalczasty, zgniotek cynobrowy). Oddaliśmy również cześć Poległym Bojownikom Ruchu Oporu. W dalszej części dnia przeszliśmy Ścieżkę Edukacyjną Żebra Żubra.
Ostatniego dnia oglądaliśmy Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży. Odwiedziliśmy również Cerkiew w Hajnówce. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się by wejść na górę Grabarkę, która jest najwyższym miejscem kultu prawosławnego w Polsce. Cała wycieczka dostarczyła nam wiele radości i niezapomnianych wspomnień, była również okazją zdobycia wiedzy praktycznej, która przydała nam się na późniejszych egzaminach. Długo będziemy ją jeszcze wspominać.Leśnicy i leśnictwo w czasie II wojny światowej i okupacji
Opublikowano: 24.09.2019

 
Autor: Janusz Witkowski 

7 września br. w Krzeczowie, Nadleśnictwo Wieluń oraz oddziały PTL i SITLiD w Łodzi zorganizowały seminarium p/t: „Leśnicy i leśnictwo w czasie II wojny światowej i okupacji” połączone ze spływem kajakowym rzeką Wartą.
Rekonstruktorzy z wieluńskiego Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej” przybliżyli nam wydarzenia z pierwszych chwil bombardowań Wielunia w dniu 1 września 1939 r. o godz. 4.40 oraz działań wojennych na ziemi wieluńskiej w pierwszym okresie II wojny światowej.
Następnie Kol. Maksymilian Mazur i Daniel Palma omówili rolę leśników jaką odgrywali w działaniach wojennych oraz przybliżona została sylwetka inżyniera leśnika Stanisława Mórawskiego, którego  życiorys oraz kariera zawodowa naznaczone były m.in. wydarzeniami wojennymi.
Podczas spływu kajakowego rzeką Wartą na trasie Krzeczów-Osjaków mogliśmy zapoznać się z ekosystemami nadrzecznymi Wielkiego Łuku Warty oraz podziwiać krajobraz na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
Za organizację interesującego spotkania pragnę podziękować:  Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wieluń -  Panu Grzegorzowi Kowalikowi oraz Kol.: Maksymilianowi Mazurowi, Bartkowi Pewniakowi, Danielowi Palmie.
 

Solidarni z klęską
Opublikowano: 11.06.2019