Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Oddziału  PTL w Łodzi  (2018-2021):

 1. Przewodniczący: Witkowski Janusz
 2. Zastępca przewodniczącego: Dobrowolski Stanisław
 3. Sekretarz: Nowicki Sławomir
 4. Skarbnik: Dzięgielewska Katarzyna
 5. Członek Zarządu: Pewniak Bartosz
 6. Członek Zarządu: Janusz Edward
 7. Członek Zarządu: Kałucka Izabela
 8. Członek Zarządu: Młynarczyk Janusz
 9. Członek Zarządu: Gołębiewski Wiesław
 10. Członek Zarządu: Pychyński Zbigniew
 11. Członek Zarządu: Borowski Jerzy
 12. Członek Zarządu:  Wierzchowski Marcin

Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. O wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.


Komisja rewizyjna Oddziału  PTL w Łodzi  (2018-2021):

 1. Przewodniczący: Juraś Katarzyna
 2. Członek: Smulska Anna
 3. Członek: Pychyński Kazimierz


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdao Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.