Historia  powstania  i  działalności  Oddziału  PTL  w  Łodzi

W  pierwszych  miesiącach  po  wyzwoleniu  Łódź  stała  się  centralnym  punktem  dla  organizowanej  w  tym  czasie  administracji  leśnej  w  całym  kraju. W  1945 r.  powstała  w  Łodzi  Dyrekcja  Lasów  Państwowych,  początkowo  obejmująca  57  nadleśnictw,  a  następnie  w  latach  1950 – 1951  zmniejszona  o  20  nadleśnictw  przekazanych  Dyrekcjom  LP  w  Katowicach  i  Poznaniu.

Organizowanie  jednostek  terenowych  w  powojennych  latach,  to  jest  w  okresie  wielkich  trudności  kadrowych,  braku  rozeznania  w  posiadanym  stanie  lasu  i  innych  problemów,  o  których  dziś  młodzi  leśnicy  nie  mają  należytego  wyobrażenia,  przebiegało  sprawnie,  bowiem  entuzjazm,  poświęcenie  i  zaangażowanie  były  motorem  szybkiego  pokonywania  wielu  trudności.  Już  w  1946 r.  reaktywowano  Polskie  Towarzystwo  Leśne  i  w  tym  samym  roku  pracownicy  z  tutejszej  Dyrekcji  Lasów  z  mgr  inż.  Wincentym  Pertkiewiczem  na  czele  zorganizowali  Oddział  Łódzki  PTL.

Liczba  członków  Oddziału  Łódzkiego  w  tym  okresie  nie  była  znaczna,  byli  to,  jak  wspomniano  wyżej  pracownicy  Dyrekcji  LP,  nadleśniczowie,  adiunkci,  leśniczowie,  pracownicy  naukowi  Uniwersytetu  Łódzkiego,  Lasów  Doświadczalnych  SGGW  Rogów  oraz  leśnicy  z  Urzędu  Wojewódzkiego.

Wszystkim  członkom  Towarzystwa  przyświecała  jedna  myśl – jak  wzbogacić  działanie  zawodowe  niedostatecznie  wykształconej  kadry  aby  osiągnąć  lepsze  wyniki  w  gospodarce  leśnej.  Trzeba  brać  pod  uwagę,  że  w  tych  latach  brakowało  wielu  wytycznych,  instrukcji  i  przepisów  umożliwiających  jednolite  i  prawidłowe  wykonywanie  prac,  przede  wszystkim  brakowało  fachowców  leśników,  których  ogromny  procent  pochłonęła  wojna.  Szczególne  trudności  w  tym  zakresie  miały  miejsce  w  najtrudniejszej dziedzinie  zagospodarowania  lasu.  Dlatego  też  PTL  przez  referaty,  dyskusje  i  konferencje  terenowe  pomagało  w  rozwiązywaniu  wielu  problemów  stojących  przed  leśnictwem,  zwłaszcza  dotyczących  spraw  hodowli  i  ochrony  lasów.

Oddział  Łódzki  w  pierwszych  latach  swej  działalności  skierował  zasadniczą  uwagę  na  najważniejsze  problemy  leśne  tego  regionu,  do których  należały:  szkółkarstwo  leśne  i  zadrzewieniowe,  cięcia  pielęgnacyjne,  uproduktywnienie  zdegradowanych  siedlisk  leśnych,  prawidłowe  zagospodarowanie  wspaniałych  lasów  Puszczy  Nadpilickiej,  uporządkowanie  gospodarki  nasiennej,  uproduktywnienie  nieużytków,  wydm,  zagospodarowanie  zaniedbanych  lasów  niepaństwowych  itp. Były  to  wysoce  trafne  ukierunkowania  działalności  Oddziału,  a  wiele  z  podanych  problemów  pozostaje  aktualnymi  na  naszym  terenie  do  chwili  obecnej. Wyniki  pracy  Oddziału  osiągały  założony  cel,  gdyż  dały  wielu  leśnikom  możliwości  uzupełnienia  wiadomości  fachowych  i  wykonywania  z  lepszym  efektem  obowiązków  zawodowych.

Tutejszy  Oddział  PTL  przechodził  w  omawianym  okresie  wzloty  i  załamania.  Takim  okresem  krytycznym,  po  wprowadzeniu nowego  podziału  administracyjnego  państwa,  były  lata  1978 – 82,  w  których  zgodnie  ze  Statutem  Towarzystwa  z 1978 r.,  określono  teren  działania  Oddziału  pokrywający  się  z  bardzo  małym  terenowo  miejskim  województwem  łódzkim.

Spowodowało  to  odejście  członków  z  woj.  sieradzkiego,  piotrkowskiego  i  skierniewickiego,  którzy  pomimo  udzielonej  pomocy  i  rad  Zarządu  Oddziału Łódzkiego  nie  zorganizowali  Oddziałów  PTL  na  swoim  terenie. Anulowanie  w  1982 r.  tego  ograniczenia  umożliwiło  powtórne  przyjęcie  do  naszego  Oddziału  wielu  starych  członków  i  wstąpienie  znacznej  liczby  młodych  leśników,  co  spowodowało  wzrost  liczby  członków  z  69   w  1981 r.  do  124  w  1984 r.  Można  z  tego  faktu  wyciągnąć  wniosek,  że  PTL  cieszy  się  popularnością  a  formy  i  wyniki  jego  działania  odpowiadają  potrzebom  leśników  naszego  regionu.

W  trudnych  latach  1980 – 83  tutejszy  Oddział  miał  dodatkowe  obowiązki  polegające  na  wspólnym  z  Zarządem  Głównym  zorganizowaniu  w  1980 r.  i  2012 r.   Krajowego  Zjazdu  i  Sesji  Naukowej  PTL  w  Spale,  a  w  latach  1981 – 83  na  czynnym  udziale  w  budowaniu  Centralnego  Pomnika i  Izby  Pamięci  Leśników  i  Drzewiarzy,  którzy  w  czasie  II wojny  światowej  brali  udział  w  walce  z  okupantem. Z  tych  obowiązków  Zarząd  i  członkowie  naszego  Oddziału  wywiązali  się  należycie,  czego  dowodem  są  pisemne  podziękowania  Zarządu  Głównego  PTL  oraz  przyznanie  naszym  członkom  i  innym  osobom,  które  przyczyniły  się  do  terminowego  zrealizowania  wymienionych  i  cenionych  obiektów,  30  medali  upamiętniających  100 – lecie  istnienia  i  działalności  Polskiego  Towarzystwa  Leśnego.

W  1997 r.  członkowie  aktywnie  uczestniczyli  w  organizacji  obrad  Sekcji V  Kongresu  Leśników  Polskich  nt. „Rozwój  i  znaczenie  pozaprodukcyjnych  funkcji  lasu”. W  chwili  zagrożenia  Lasów  Państwowych  przez  planowaną  ustawę  o  reprywatyzacji  i  rekompensatach  członkowie  zaangażowali  się  w  zbieranie  podpisów  na  rzecz  przeprowadzenia  ogólnonarodowego  referendum  w  wyniku  czego  zebrano  ponad  25,- tys. podpisów.

Przygotowywano  i  podejmowano  delegacje  z  Węgier,  Ukrainy,  Litwy,  Chorwacji  i  Rumunii  w  ramach  rewizyt. Od  2002 r.  odbywa  się  na  terenie  RDLP  turniej  piłki  nożnej  zainicjowany  przez  PTL. Członkowie  Oddziału  aktywnie  uczestniczyli  w  komisji  przygotowującej  program  europejski  „Natura 2000”  na  terenie  woj. łódzkiego. Zaangażowanie  członków  w  podnoszeniu  wiedzy  o  lasach,  leśnictwie  i  ochronie  przyrody  w  społeczeństwie  przejawia  się  w  inicjowaniu  licznych  zajęć  edukacyjnych,  między  innymi  konkursy  plastyczne  dla  młodzieży  szkolnej,  rajdy  rowerowe.